ប្រវត្តិរូប​ ក្រុមហ៊ុន

ហ្វឺស សឹលូសិន (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថា ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអជីវកម្មឈានមុខគេ និងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០១៥ ដោយការិយាល័យធំ គឺស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានផ្តល់ជូននៅសេវាជាច្រើនដែលទាក់ទងទៅនឹងការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ព្រមទាំងគាំទ្ររាល់អជីវកម្មនៃក្រុមហ៊ុនដ៏ទៃទៀត និងផ្តល់សេវាកម្ម សមស្របទៅអោយក្រុមហ៊ុនដ៏ទៃទៀត។ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំមានអ្នកជំនាញប្រឹក្សាយោបល់ ដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើអតិថិជន ព្រមទាំងផ្តល់ជូននៅសេវាកម្មធនធានមនុស្ស ដើម្បីជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយអជីវកម្មជូនទៅអតិថិជនរបស់យើងផងដែរ។

គោលបំណងអជីវកម្មរបស់យើងត្រូវបានរៀបរាប់លម្អិតដូចខាងក្រោម

១ សេវាកម្មផ្នែកធនធានមនុស្ស
២ ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម និងអនុលោមតាមផ្លូវច្បាប់
៣ ទម្រង់ពាណិជ្ជកម្ម និងសេវាកម្មថតរូប
៤ គាំទ្រពាណិជ្ជកម្មក្រៅស្រុក

ការប្តេជ្ញាចិត្ត

• ការផ្តល់អនុសាសន៍ ដោយផ្អែកទៅលើស្ថានភាពរបស់លោកអ្នក
• ជាដៃគូរជោគជ័យរបស់អ្នក យើងខ្ញុំមានទំនុកចិត្តនឹងជឿជាក់លើអ្នក
• តម្រឹមគោលដៅរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងវប្បធម៌

ការច្នៃប្រឌិត

• ការត្រិះរិះពិចារណា និងដំណោះស្រាយបញ្ហា
• វិធីសាស្ត្រក្នុងការបត់បែនទៅតាមអជីវកម្ម
• ការជឿទុកចិត្ត ការសហការ ផ្តោតទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់នៃក្រុមការងារ នឹងផ្តល់បទពិសោធល្អៗ

ភាពក្លាហាន

• យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការលំបាក និងអទិភាព
• សំណួរ និងការផ្តល់យោបល់ច្បាស់លាស់ លិទ្ធផលវិជ្ជមានសម្រាប់ក្រុមការងាររបស់អ្នក
• ទំនាក់ទំនងនឹងការផ្តល់សិទ្ធអំណាចទៅអោយកន្លែងការងាររបស់អ្នក

គ្រប់ពេលដែលលោកអ្នកត្រូវការធនធានមនុស្ស ទីប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកចុះបញ្ជីអជីវកម្ម រឺសេវាកម្មថតរូប អ្វីដែលអ្នកត្រូវការគឺធនធានមនុស្សរបស់យើងខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ជួយលោកអ្នក។ យើងខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើអជីវកម្មជាមួយធនធានមនុស្ស យើងខ្ញុំនឹងជួយ
សម្រេចនៅគោលដៅរបស់អ្នក ដើម្បីអោយក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកទទួលបានជោគជ័យ។