ទំនាក់ទំនង

  • អាគារ S.I. ជាន់ទី២ ផ្លូវព្រះសីហនុ លេខ៩៣
  • ទីក្រុងភ្នំពេញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
នាយកក្រុមហ៊ុន លីមហួង
គណនេយ្យ
ធនធានមនុស្ស

អ៉ីម៉ែល មកកាន់យើងខ្ញុំ

សាររបស់លោកអ្នកត្រូវបានផ្ញើរ