ជួយសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្មក្រៅស្រុក

១. គាំទ្រពាណិជ្ជកម្មក្រៅស្រុក ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំអាចផ្តល់សេវាប្រឹក្សាអាជីវកម្មទៅកាន់អ្នកវិនិយោគក្រៅប្រទេស អង្គការអន្តរជាតិដូចជា NGO និង IO ព្រមទាំងដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅក្រៅប្រទេស ដោយផ្តល់នូវការគាំទ្រដូចជា៖
• រៀបចំដំណើរកម្សាន្តអាជីវកម្ម ដំណើរកម្សាន្តជំនួយមនុស្សធម៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
o ជួលឡាន
o កក់សណ្ឋាគារ
o កក់សំបុត្រយន្តហោះ
o អ្នកបកប្រែភាសា (ខ្មែរ ចិន ជប៉ុន និងអង់គ្លេស)
o ដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ។ល។
• ការស្រាវជ្រាវមុនវិនិយោគ
o ការស្រាវជ្រាវលើទីផ្សារ/សេដ្ឋកិច្ច/ហិរញ្ញវត្ថុ/ធនធានមនុស្ស
o បកប្រែគ្រប់ឯកសារដែលទាក់ទង
o ស្វែងរកអ្នកជំនាញបកប្រែទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុក (ខ្មែរ ចិន ជប៉ុន និងអង់គ្លេស)