សេវាកម្មថតរូបពាណិជ្ជកម្ម និងក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗ

ទម្ងង់អាជីវកម្មនិងសេវាកម្មថតរូបក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗ
អ្នកជំនាញថតរូបរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំជាអ្នកថតរូបដែលមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវ និងមានការជ្រើសរើសពីសមាគមន៍អ្នកថតរូបកម្ពុជា (CPA) ។ ស្នាដៃជាងថតរូបរបស់ក្រុមហ៊ុនទទួលបានការគាំទ្រជាច្រើនពីសាធារណៈ និងក្រុមហ៊ុនល្បីៗជាច្រើន។ អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមថតរូបរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចុប្បន្នជាប្រធាននៃ សមាគមន៍អ្នកថតរូបកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ ២០១៥ មកម៉្លេះ។

បទពិសោធន៍នៃស្នាដៃថតរូបរបស់ក្រុមហ៊ុនមានដូចខាងក្រោម៖
• សេវាថតរូប Pre-wedding និងនៅថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
• សេវាថតរូបក្រៅស្ទូឌីយ៉ូ
• កម្មវិធី៖ កសាងទំនាក់ទំនងក្នុងក្រុមហ៊ុន ដំណើរកម្សាន្តក្រុមហ៊ុន ថតរូបផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមហ៊ុន ថតរូបតាមសាលា លក្ខណៈគ្រួសារ កម្មវិធីខួបកំណើត ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ក្លឹប និងកម្មវិធីជាច្រើនទៀត
• ថតរូបសំណង់អាគារ សណ្ឋាគារ និងភោជនីយដ្ឋាន
• ថតរូបដំណើរកម្សាន្តផ្ទាល់ខ្លួន ការចុះកម្មសិក្សា
• សន្និសិទ្ធិនិងកិច្ចប្រជុំអាជីវកម្ម
• ថតបែបឯកសារ និងបែបផ្សព្វផ្សាយ
• ថតរូបកម្មវិធីជំនួយមនុស្សធម៏ និងសង្គម
• ថតរូបម៉ូដែល និងផលិតផល