ប្រឹក្សាអាជីវកម្ម

អ្នកជំនាញដែលអាចទុកចិត្តបាន ព្រមទាំងសេវាកម្មក្នុង និងក្រៅប្រទេស

ការប្តេជ្ញាចិត្ត

អនុសាសន៍ដោយផ្អែកលើស្ថានភាពរបស់អ្នក ជាដៃគូរជោគជ័យរបស់លោកអ្នក និងតម្រឹមគោលដៅរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងវប្បធម៌

ការច្នៃប្រឌិត

ការត្រិះរិះពិចារណា និងដំណោះស្រាយបញ្ហា វិធីសាស្ត្រក្នុងការបត់បែនទៅតាមអជីវកម្ម ការជឿទុកចិត្ត ការសហការ ផ្តោតទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់នៃក្រុមការងារ នឹងផ្តល់បទពិសោធល្អៗ

ភាពក្លាហាន

យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការលំបាក និងអទិភាព
ផ្តល់សំណួរ និងការផ្តល់យោបល់ច្បាស់លាស់ លិទ្ធផលវិជ្ជមានសម្រាប់ក្រុមការងាររបស់អ្នក
ទំនាក់ទំនងនឹងការផ្តល់សិទ្ធអំណាចទៅអោយកន្លែងការងាររបស់អ្នក